Vereniging

De Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging beschouwt als haar oprichtingsdatum 5 november 1959. De ruim 550 leden die de vereniging rijk is volgen een bacheloropleiding (technische) wiskunde, (technische) natuurkunde, informatica, sterrenkunde of een daarop aansluitende master aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Doelstellingen

De vereniging streeft een drietal doelstellingen na. De eerste doelstelling van de vereniging is dat zij wil bijdragen aan de verbreding van de wetenschappelijke vorming van haar leden. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van diverse activiteiten op wetenschappelijk gebied, zoals excursies, lezingen en symposia.

De tweede doelstelling is het bevorderen van contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en wetenschappelijke staf. Dit wordt gedaan door het organiseren van informele activiteiten, zoals borrels, feesten en filmavonden en het initiëren van activiteiten waar studenten en staf samenwerken. De propedeuse-uitreiking van wiskunde en informatica en natuur en sterrenkunde is hier goed voorbeeld van. Bij buitenlandse reizen binnen en buiten Europa wordt ook altijd getracht om wetenschappelijk personeel mee te nemen en dit wordt door zowel de docenten als studenten als erg positief ervaren.

De laatste doelstelling is het behartigen van de belangen van de leden; voor zover die betrekking hebben op hun studie of toekomstige werkomgeving. Activiteiten zoals bedrijfsbezoeken en bedrijvendagen voor bètastudenten (de Bètabedrijvendagen) horen in dit rijtje thuis. De FMF neemt ook deel aan de landelijke studentenoverleggen SPIN (Studenten Physica In Nederland) en het WISO (Wiskunde en Informatica Studieverenigingen Overleg) om gezamenlijke belangen te behartigen. Binnen Groningen wordt het contact met andere Faculteitsvereniging onderhouden via het FVOG (Faculteitsverenigingen Overlegorgaan Groningen).

Activiteiten

De vereniging organiseert een groot aantal activiteiten. Deze zijn in vier groepen te verdelen: 'formele' activiteiten, informele activiteiten, studie-ondersteunende activiteiten en overige activiteiten.

Onder de formele activiteiten vallen bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken aan potentiële werkgevers, wetenschappelijke excursies, lezingen en studiereizen binnen en buiten Europa. Er zijn twee soorten studiereizen, namelijk de kleine buitenlandse excursies (KBE) en grote buitenlandse excursies (GBE). De kleine buitenlandse excursies vinden binnen Europa plaats en de grote buitenlandse excursies buiten Europa.

Bij informele activiteiten moet gedacht worden aan de maandelijkse borrels, het beschikbaar stellen van koffie en tosti's in de ledenkamer van de FMF (en in de Bakkerbunker tijdens lunchtijd in kamer 5161.0206), netwerkspellenavonden, feesten (al dan niet met andere studievereniging), filmavonden, sporttoernooien, spellenavonden, et cetera. Het doel van deze activiteiten is om medestudenten beter te leren kennen en bovendien veel plezier te maken. Het is een ideale manier om nieuwe mensen in een vreemde stad te leren kennen.

De studie-ondersteunende activiteiten zijn het verkopen van boeken met korting aan de leden. Daarnaast houdt de Toetscie een tentamenarchief bij op de site van de FMF. Deze tentamens zijn voor alle studenten toegankelijk.

Het maken en verspreiden van een gratis almanak onder alle leden valt onder de overige activiteiten. Ook het uitbrengen van het verenigingsblad, de Periodiek. Alle leden ontvangen dit blad vijf keer per jaar om zo op de hoogte te worden gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging. Verder is het mogelijk om een account op de Linux server van de FMF te krijgen inclusief MySql en emailaccount.